Skip to content

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Érvényes 2021. augusztus 10. napjától.

Jelen Szerződési Feltételek célja a 10. pontban meghatározott vállalkozás és a vele a Szerződési Feltételek 2. pontjában megjelölt termék megvásárlása tárgyában szerződést kötő fogyasztó között létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételek egységes és részletes szabályozása, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban a „Rendelet”) meghatározott körben a fogyasztó tájékoztatása a szerződéskötést megelőzően. 

A Vásárlási Feltételek a Rendelet 11.§ (6) bekezdése értelmében a szerződés részét képezi.

1. FOGALMAK

A Vásárlási Feltételek alkalmazásában:

a) fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy,

b)  fogyasztói jogvita: a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy

c) fogyasztói szerződés: a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződés

d) jótállás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban a „”) szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás,

e) távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak,

f) távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz,

g) termék: a jelen Vásárlási Feltételek 2. pontjában meghatározott ingó dolog,

h)  vállalkozás: az üzleti tevékenysége körében eljáró, 11. pontban meghatározott jogi személy.

2. A SZERZŐDÉS SZERINTI TERMÉK

A vállalkozás által üzemeltetett honlapon keresztül a fogyasztó által kiválasztásra kerülő kutya nyakörv, póráz, egyéb kisállattartáshoz kapcsolódó termék, amelyek lényeges tulajdonságairól (alapanyag, méret) a kiválasztáskor kap tájékoztatást a fogyasztó.

3. ÁRAINK

A feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítással kapcsolatos költségeket, amelyeket részletesebben a 6. pont állapít meg.

4. A MEGRENDELÉS MENETE

A vásárlás regisztráció nélkül is működik. Válassza ki a termékeket és helyezze őket a kosarába. Válasszon szállítási opciót, fizetési módot és adja meg szállítási és számlázási címét. Végül ellenőrizze a megadott adatokat és kattintson a “Vásárlás” gombra. Rendelésével kapcsolatos információkat rendszerünk automatikusan visszaigazolja az Ön által megadott e-mail címen, melyben ellenőrizheti annak részleteit. Megrendelését a visszaigazolásban szerepelő rendelésszámon tartjuk nyilván. Szerződésünk, ráutaló magatartással, az általunk küldött visszaigazolással jön létre.

A Ptk. 6:7.§ (3) bekezdése alapján a megkötendő szerződés írása foglalt szerződésnek minősül. A szerződés nyelve a magyar. 

5. A MEGRENDELÉS LEMONDÁSÁNAK FELTÉTELEI

Megrendelését 2 napon belül megváltoztathatja. Ez esetben írjon a hello@biborshop.com  e-mail címre. Hivatkozásul kérjük, a visszaigazoló e-mailben szereplő megrendelési számot megadni szíveskedjen.

6. SZÁLLÍTÁS

Szállítási idők és költségek

 

Szállítási mód

Munkanapok száma

Szállítási díj

Magyarország

Standard delivery

3-5

4 EUR

    

Európa Zóna 1 

Standard delivery

3-5

14 EUR

    

Európa Zóna 2

Standard delivery

3-5

20 EUR
    

Európa Zóna 3 

Standard delivery

3-7

25 EUR

Egyéb

Standard delivery

5-7

30 EUR

Zone 1 – Szlovákia, Szlovénia, Ausztria, Csehország, Románia, Horvátország, Lenygyelország, Németország

Zone 2 – Belgium, Hollandia, Luxemburg, Bulgária, Dánia, Franciaország, Egyesült Királyság, Monaco, Írország, Svájc, Litvánia, Lettország, Spanyolország, Törökország, Málta, Görögország, Gibraltár, Portugália

Zone 3 – Brit-sziget, Szerbia, Bosznia Herzegovina, Svédország, Norvégia, Montenegro, Izland, Albánia, Macedónia, Koszovó, Feröer-szigetek

Előfordulhat, hogy egyes tengeri szigeteken és Nagy-Britannia egyes távoli területein található postai címeket nem fedik le a szállítási szolgáltatásaink, és előfordulhat, hogy nem tudjuk megszervezni egyes tételek ilyen címekre történő eljuttatását. A megrendelés leadásakor Ön értesítést kap erről.

BEHOZATALI ADÓ VAGY VÁMOK

Az online vásárlásokra alkalmazott importvámok és adók szabályozása országonként eltérő. A Promo Service Kft. nem fedezi azokat a vámokat és adókat, amelyeket a helyi kormányzat rendelésére alkalmazhat. A fizetendő vámok elkülönülnek a megrendelés összegétől, és közvetlenül az ügyfélnek kell fizetnie. Kérjük, további információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi vámhivatalokkal.  

Ha problémája van a megrendelés nyomon követésével, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba e-mailben a hello@biborshop.com címen.

Noha minden erőfeszítést megteszünk az áruk kézbesítéséért a megadott napon, nem garantálhatjuk az adott napon történő szállítást, és nem vállalunk felelősséget az ezen a határidőn kívüli szállításokért.

Minden termék a készlet erejéig érvényes.

Amikor kiszállítjuk a termékeket, felkérhetik az átvétel aláírására, hogy igazolja, megkapta azt.

Ha a házhozszállítás meghiúsul, munkatársunk a szállítónktól kapott értesítés után megkísérel Önnel új házhozszállítási (átadási) időpontban megállapodni. Az ekkor választott új időpontban a házhozszállítást ismét megkíséreljük. Ha a kapcsolatot nem sikerül felvennünk, vagy nem választ új időpontot, szerződésünk megszűnik, és ha már kifizette a vételárat, azt a megadott lakossági folyó-, illetve bankszámlaszámra visszautaljuk. Ha megrendelését szállítónknak harmadszorra sem sikerült az Ön által megadott helyen és időpontban átadni, akkor megrendelését semmisnek tekintjük.

7. REKLAMÁCIÓ, ELÁLLÁS

a) A szállítással kapcsolatos kifogások

Az Ön megrendeléséért az áru kézhezvételéig teljes körű felelősséget vállalunk. A hibás vagy sérült árut hehetőség szerint cseréljük saját költségünkre, de a limitált kollekciók esetében előfordulhat, hogy csak a költségek megtérítését vagy másik színben elérhető terméket tudunk felajánlani. Amennyiben Ön a hibás szállítás vagy az áru szállításkori sérülése miatt eláll a megrendeléstől, akkor a már megfizetett áru ellenértékét az áru visszaérkezését követően visszafizetjük.

Az áru átvételét követően a szállítással kapcsolatos reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

b) Panaszkezelés

Megrendelésével és a szállítással kapcsolatos reklamációit, észrevételeit szívesen várjuk az alábbi email címen: hello@biborshop.com amelyre legkésőbb 30 napon belül érdemi választ adunk.

Felügyeleti szerv: Budapest, I. kerület, Önkormányzata Jegyzője

Ön jogosult a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése – így különösen egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása – érdekében a békéltető testülethez fordulni.

Az eljárásra az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testület illetékes. Az eljárásra – az Ön erre irányuló kérelme alapján – a fentiek szerint illetékes testület helyett a kérelemben megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe:

Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.)

 

c) A fogyasztó elállási joga

Az elállási jog gyakorlásának határideje és módja

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
Promo Service Kft. HU-1117 Budapest, Budafoki út 70. B/4. e-mail: hello@biborshop.hu

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Tájékoztatjuk, hogy elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Az elállás joghatásai

Ha eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a vásárolt termék árát, melybe nem tartozik bele a szállítási költség. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Az elállási jog kizártsága

Ön a szerződéstől való elállási jogát nem gyakorolhatja, amennyiben a termék nem a postai kézbesítésből, hanem használatból eredendően sérült. Visszaküldés vagy csere esetén a termékeket eredeti állapotban kell visszajuttatni, az eredeti csomagolással és az címkével együtt. Minden termék, amely használtnak tűnik megtagadásra kerül.

8. TÁJÉKOZTATÓ A KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL, A TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS A JÓTÁLLÁSRÓL

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint– az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet javítást vagy cserét, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy visszaigényelheti a kifizetett termék költségét, mely nem tartalmazza a szállítási költség ellenértékét. Hibás méretválasztás esetén a visszaküldés és újraküldés díja a vevőt terheli.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés esetleges többletköltségét azonban Ön viseli.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a kézbesítéstől számított 14 napon belül közölni.

9. FIZETÉSI FELTÉTELEK

Az online bankkártyás fizetések a Paypal és a SimplePay rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. 

Mire figyeljen a vásárláskor?

– Olvassa el Webáruházunk ismertetőjét, a vásárlás kondícióit és a kiszállítás és a fizetés feltételeit!
– Tanulmányozza a Webáruház biztonsági feltételeit, hiszen ezzel garantáljuk az Ön adatainak biztonságát!
– Tartsa nyilván a vásárlásával kapcsolatos adatait!
– Tartsa nyilván a fizetéssel kapcsolatos tranzakciós adatait! (tranzakció azonosító, engedélyszám)
– Biztosítsa, hogy titkos kártyaadataihoz illetéktelen személy soha ne férhessen hozzá.
– Használjon olyan böngészőt, amely támogatja az SSL titkosításhoz szükséges opciót!

10. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, A VÁLLALKOZÁS SZEMÉLYE

Ezek a feltételek a teljes kereskedelmi kapcsolatot szabályozzák, és a kereskedelmi kapcsolatunk időtartamára érvényesek maradnak. A szerződés a Ptk. 6:3.§ a) pontja értelmében a szolgáltatások kölcsönös teljesítésével megszűnik.

Az Ön szerződéses partnere:
Promo Service Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 70.
Adószám: 26283690-2-43
E-mail: hello@biborshop.com
Cégbejegyzés: Cg. 13-09-192369, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

11. EGYÉB

Minden termék értékesítése azon az alapon történik, hogy kizárólag személyes, háztartási használatra szolgálnak.

Nem vállalunk felelősséget szerződéssel, kártérítéssel (beleértve a gondatlanságot) vagy más módon véletlenszerű, különleges, közvetett vagy következményes veszteségekért vagy károkért, nyereségkiesésért (közvetlen vagy közvetett), eladási veszteségért, jóindulat vagy jó hírnév elvesztéséért üzleti veszteség, harmadik fél követelései, tiszta gazdasági veszteség, amely a jelen feltételek és kötelezettségek értelmében fennálló kötelezettségeink teljesítéséből vagy nem teljesítéséből származik, vagy olyan károkat tartalmaz, amelyek az áru megrendelésének napján ésszerűen előre láthatók.

A jelen feltételekben foglaltak nem zárják ki vagy korlátozzák felelősségünket a gondatlanságunkból eredő halálesetekért vagy személyi sérülésekért.

Fenntartjuk a jogot, hogy időről időre megváltoztassuk ezeket a feltételeket, és minden ilyen változást a weboldalunkon közlünk.

Minden szellemi tulajdonjog (beleértve a védjegyek használatát is) kizárólagos tulajdonunkban van. Csak olyan anyagot engedélyezett használnia ezen a weboldalon, amelyet kifejezetten mi vagy licencadóink engedélyeztek.

Szigorúan tilos bármilyen anyag engedély nélküli felhasználása ezen a webhelyen.

Megfelelő erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy ellenőrizzük a webhelyen elhelyezett bármely termék vagy árinformáció pontosságát, de semmilyen (kifejezett vagy hallgatólagos) garanciát nem vállalunk az ilyen információk pontosságára vonatkozóan.

12. SZERZŐI JOG

A weboldalt a Promo Service Kft. üzemelteti és annak tartalma vagy a saját tulajdonunk vagy beszállítóink engedélye alapján kerül felhasználásra. Jogainkat, valamint leányvállalataink és beszállítóink jogait az európai és a nemzetközi szellemi tulajdonjogok védik, ideértve a szerzői jogok, a védjegyek és az adatbázis-jogok védelmét is. A weboldal visszaélése polgári jogi felelősséggel járhat, vagy büntetőjogi szankciókat vonhat maga után.

Weboldalunkra vonatkozó belépési engedélye nem terjed ki a weboldalunk bármilyen kereskedelmi használatára vagy a weboldalunk bármilyen olyan használatára, amely bármely más kereskedelmi szervezet javára szolgál, aki nem mi vagyunk. Kifejezetten nem engedélyezett webhelyünk bármely részének letöltése (kivéve az automatikus gyorsítótár-tárolás), annak bármely részének módosítása, sokszorosítása vagy másolása, eladása (beleértve a viszonteladást is), vagy egyéb módon történő hasznosítása (vagy annak bármely részének) a fentiektől eltérő célra, és nem engedélyezett Önnek a weboldalunk keretét vagy a honlapon kívüli bármely elemre mutató linket módosítania. Ön hivatkozhat a honlapunkra, feltéve, hogy a hivatkozás nem félrevezető, hamis, becsmérlő, de Ön kifejezetten nem használhatja logóinkat, fotóinkat vagy grafikáinkat.

Verified by MonsterInsights